نام کاربری : کلمه عبور :
HSE ACADEMY HSE ACADEMY دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
دوره ششم نیمه حضوری مهندسی ایمنی بهداشت محیط زیست

گواهینامه اعطایی

در پایان دوره به افرادی که دوره را با موفقیت طی اند، گواهینامه قبولی از طرف دانشگاه تهران صادر میگردد.از آنجا که گواهی دوره مورد تایید وزارت علوم است ؛ قابل ترجمه می باشد.

نمونه گواهینامه به زبان فارسی


گواهینامه دوره

نمونه ترجمه شده


گواهینامه دوره